Terms & Conditions

เงื่อนไขในการใช้งาน

1. เงื่อนไขและข้อกำหนด

1)   คำนิยาม

2)   ราคาและส่วนลด

3)   การใช้ในเชิงบุคคล

4)   เมื่อเรารับคำสั่งซื้อของท่าน

5)   กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในการสูญหาย

6)   ทรัพย์สินทางปัญญา

7)   คุกกี้ (Cookies)

8)   ข้อมูลสินค้า

9)   หุ้นส่วนทางธุรกิจ

10)   ผู้เยาว์

11)   ไม่มีตัวแทน

12)   การส่งสารจากท่าน

13)   การยกเว้นข้อรับรองและการยืนยัน

14)   ขอบเขตความรับผิด

14)   การชดใช้ค่าเสียหาย

16)   การรับรองหรือรับประกันของลูกค้า

17)   สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย)

18)   การยกเลิก

19)   กฎหมายที่ใช้บังคับ

20)   เขตอำนาจศาล

21)   ภาษา

2. กระบวนการสั่งซื้อ

1)   เลือกสินค้าและตรวจสอบรายละเอียดสินค้า

2)   เลือกสินค้าลงรถเข็น

3)   การลงทะเบียน

4)   รายละเอียดการสั่งซื้อ

5)   กรอกข้อมูลการเรียกชำระเงินและข้อมูลในการจัดส่งสินค้าและดำเนินการชำระเงิน

6)   ใบกำกับภาษี

7)   การยืนยันคำสั่งซื้อ

8)   การยกเลิกคำสั่งซื้อ

3. นโยบายไม่ส่งออกสินค้า

4. การประกันภัย

5. บริการจัดส่ง

1)   ระยะเวลาในการจัดส่ง

2)   ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง

3)   ขอบเขตการจัดส่งสินค้า

4)   เอกสารใบกำกับภาษี

6. ช่องทางการชำระเงินและความปลอดภัย

7. นโยบายการคืนสินค้า

1)   เงื่อนไขการคืนสินค้า

2)   ขั้นตอนการคืนสินค้าทางไปรษณีย์

3)   ขั้นตอนการคืนสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย

8. นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

1)   เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

2)   ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าทางไปรษณีย์

3)   ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย

9. การรับประกันสินค้า

10. บริการอื่นๆ

1)   การห่อของขวัญ

1.   เงื่อนไขและข้อกำหนด

ยินดีต้อนรับสู่ https://www.citychain.co.th.  เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท ซิตี้เชน (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การได้รับอนุญาตจาก Stelux Holdings International Limited  เราให้บริการแก่ท่านโดยยึดถือเงื่อนไขในการใช้งานดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดอ่านเงื่อนไขในการใช้งานทั้งหมดโดยละเอียด โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่า ท่านได้ยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขในการใช้งานแล้ว ทั้งนี้ เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้งาน รวมถึงกฎ และนโยบายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้โดยต่อเนื่องจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

 

1) คำนิยาม

คำหรือข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายดังที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

. บริษัทในเครือหมายถึงบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทย่อยของเราไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นของเราไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ บริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นของเราไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

. หุ้นส่วนทางธุรกิจหมายถึง

(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าทำข้อตกลงกับเราเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการและเว็บไซต์แห่งนี้ รวมถึงจัดหาผู้เข้าเยี่ยมชมและเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์นี้

(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าทำข้อตกลงกับเราเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการและเว็บไซต์นี้ผ่านบนเว็บไซต์ของบุคคลดังกล่าว และ 

(3) บริษัทในเครือของเรา

. ประเทศไทยหมายถึง ราชอาณาจักรไทย

. ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิการออกแบบ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า องค์ความรู้รูปลักษณ์และความรู้สึกและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ (ทั้งภาพและเสียง) รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (ทั้งที่ได้จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน) คำขอเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าว และสิทธิอื่นใดไม่ว่าในลักษณะก็ตามในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนในประเทศใดก็ตาม

. ราคาสุทธิต่อหน่วยหมายถึง ราคาขายของสินค้าต่อหน่วยหลังจากที่ได้รับจัดสรรส่วนลด (หากมี) และหักส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย หรือ ส่วนลดราคาอื่นๆ ที่เราได้นำเสนอต่อท่าน

. คำสั่งซื้อหมายถึง การที่ท่านสั่งซื้อสินค้าและเราได้จัดสรรหมายเลขการสั่งซื้อให้ท่าน

. ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลใดก็ตามที่บ่งชี้หรือสามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ เพศ วันเกิด ฯลฯ)

. สินค้าหมายถึง สินค้าที่ท่านสามารถสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์นี้

. ราคาขายหมายถึง ราคาของสินค้าแต่ละรายการตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์

. ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครหมายถึง ข้อมูลที่ท่านได้ให้เราไว้เมื่อเข้าใช้บริการ

. การบริการหมายถึง การให้บริการแก่ท่านในเว็บไซต์นี้และการให้บริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการหลังการขาย กระบวนการชำระเงินและการจัดส่ง

. ร้านค้าหมายถึง ร้านค้าที่ขายสินค้าปลีกหรือร้านค้าที่ดำเนินกิจการโดยบริษัทในเครือของเรา รวมถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าปลีกของเรา

. เราหมายถึง บริษัท ซิตี้เชน (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาต

. เว็บไซต์หมายถึง เว็บไซต์ของเรา ซึ่งที่อยู่คือ https://www.citychain.co.th และ

. ท่านหมายถึง ท่าน

การใช้คำนิยามที่เป็นพหูพจน์หมายรวมถึงกรณีที่เป็นเอกพจน์ และคำนิยามที่เป็นเอกพจน์ให้หมายรวมถึงกรณีที่เป็นพหูพจน์ด้วย 

 

2) ราคาและส่วนลด

ราคาที่ระบุไว้เป็นราคาที่ใช้ในการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น ส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นที่ไม่ได้จัดไว้ให้ผ่านเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถนำมาใช้ในการสั่งซื้อได้

เราอาจเปลี่ยนแปลงราคาในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

3) การใช้ในเชิงบุคคล

สินค้าที่เสนอขายผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อให้ท่านนำไปใช้ในเชิงบุคคลเท่านั้น ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ก็เป็นไปเพื่อการใช้ในเชิงบุคคลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในการขายซ้ำหรือใช้ในเชิงพาณิชย์

 

4) เมื่อเรารับคำสั่งซื้อของท่าน

เราขอสงวนสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ เมื่อท่านได้ลงทะเบียนและดำเนินการตามกระบวนการสั่งซื้อจนสำเร็จลุล่วง หมายความว่าท่านได้ทำคำเสนอซื้อสินค้าของเราแล้ว เราจะส่งอีเมล์รับรู้คำสั่งซื้อให้แก่ท่านเพื่อยืนยันการรับรู้คำสั่งซื้อ อย่างไรก็ดี ขั้นตอนนี้ไม่ใช่การรับคำสั่งซื้อ เราจะทำการแจ้งการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อเมื่อเราได้ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่และความพร้อมของบริการขนส่งแล้วเท่านั้น 

 

5) กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในการสูญหาย

ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้รับความเสี่ยงภัยในการสูญหายของสินค้าที่สั่งซื้อตั้งแต่ที่ได้มีการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ให้บริการขนส่ง

 

6) ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านได้รับรู้และเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตโดยบุคคลภายนอกให้เรานำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในงานเป็นส่วนหนึ่งของการบริการหรือการบริการเสริม เราขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ปรากฏในการบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้และในโดเมนชื่อ https://www.citychain.co.th การใช้บริการของท่านไม่ส่งผลให้ท่านมีสิทธิอ้างความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในการบริการหรือบนเว็บไซต์นี้

 

7) คุกกี้ (Cookies)

. เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน รวมถึงเลขรหัสการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (IP address) ระบบปฏิบัติการ ประเภทของช่องทางเข้าใช้เว็บไซต์ (browser) เพื่อใช้ในการบริหารระบบและวิเคราะห์สถิติ ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อเก็บข้อมูลสถิติของท่านเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

 

. เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในสื่อออนไลน์และข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของท่าน ผ่านทางข้อมูลคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน โดยในข้อมูลคุกกี้จะมีข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่านมายังฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของท่าน 

 

. คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และนำเสนอบริการที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลนี้ทำให้เราสามารถ

(1) ทำการประมาณการจำนวนและรูปแบบการใช้งาน 

(2) เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการส่วนบุคคลของท่านและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลของท่าน

(3) ทำให้การค้นหาของท่านรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(4) จดจำข้อมูลของท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์ของเรา 

ท่านสามารถปฏิเสธการจัดเก็บคุกกี้ได้โดยแก้ไขการตั้งค่าช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ (browser) อย่างไรก็ตาม หากท่านทำเช่นนั้น ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์นี้ หรือไม่สามารถใช้บริการของเราบางประการได้ หากท่านไม่ได้แก้ไขการตั้งค่าให้ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ (browser) ของท่านปฏิเสธคุกกี้ ระบบของเราจะสร้างคุกกี้เมื่อท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ 

 

8) ข้อมูลสินค้า

สินค้าที่แสดงในเว็บไซต์นี้อาจพร้อมหรือไม่พร้อมให้บริการแก่ท่าน ร้านค้าปลีกที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือของเรา ทางเราไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าสินค้าใดๆ หรือบริการต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ จะพร้อมให้บริการแก่ท่านไม่ว่าในเวลาหรือสถานที่ใด ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท

 

9) หุ้นส่วนทางธุรกิจ

หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ร่วมงานกับเราในการจัดหาและประชาสัมพันธ์การบริการ ได้แก่ บริษัท บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“ทูซีทูพี”) บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส”) และบริษัทประกันภัยและการขนส่งต่างๆ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในเรื่องการให้บริการชำระเงินและบริการขนส่ง ซึ่งให้บริการโดยทูซีทูพีและเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ตามลำดับ รวมถึงนโยบายความปลอดภัยของทั้งสองบริษัทก่อนท่านมีคำสั่งซื้อ เมื่อท่านทำคำสั่งซื้อ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด และนโยบายความเป็นส่วนตัวของหุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

10) ผู้เยาว์

บุคคลใดมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรเข้าใช้เว็บไซต์ของเราภายใต้การชี้นำของบุพการีหรือผู้ปกครอง

 

11) ไม่มีตัวแทน

หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราเป็นผู้เข้าทำสัญญาที่กระทำการโดยอิสระ และไม่ได้กระทำลงในฐานะตัวแทน ลูกจ้าง ผู้แทนของเรา หรือฐานะอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

12) การส่งสารจากท่าน

สารหรือเนื้อหาใดที่ท่านส่งเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทางอีเมล์หรือช่องทางอื่น รวมถึงข้อมูลใดๆ คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งอื่นในทำนองเดียวกัน จัดเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความลับและไม่มีความเป็นเจ้าของ สิ่งใดที่ท่านส่งเข้าเว็บไซต์จะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัท ซิตี้เชน (ประเทศไทย) จำกัด และอาจถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ เปิดเผย ส่งต่อ ตีพิมพ์ ออกอากาศ และประกาศ เราถือว่าเรามีสิทธิใช้ความคิด แนวคิด องค์ความรู้ หรือเทคนิค ซึ่งปรากฏอยู่ในสารต่างๆ ที่ท่านส่งเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต หรือการทำการตลาดสินค้าด้วยการใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ จะถูกจัดเก็บเป็นความลับและดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

13) การยกเว้นข้อรับรองและการรับประกัน

เราจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในทางการค้าในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันลงบนเว็บไซต์นี้ แต่เราไม่ขอรับรองและรับประกันความถูกต้องดังกล่าว บริษัท ซิตี้เชน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ หรือฝ่ายอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ ผลิต หรือนำเสนอเว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลมาจากการที่ท่านเข้าถึงหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม เป็นกรณีเฉพาะ กรณีทั่วไป หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำนั้น สิ่งที่ปรากฏทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นการนำเสนอแก่ท่านตามความเป็นจริงโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

 

เราไม่รับประกันว่า การทำงานของเว็บไซต์นี้จะไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์นี้จะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ (server) จะปราศจากโปรแกรมที่เป็นภัย (malware) หรือจะไม่ถูกแทรกแซงการทำงานด้วยปัญหาทางเทคนิค หรือจะไม่ถูกจารกรรมข้อมูล (hack-free)

 

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของเรา หรือการเสนอให้บริการใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ และเราไม่รับผิดชอบ ไม่ให้การรับรอง รับประกัน หรือดำเนินการแทนเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้นๆ

 

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ของหุ้นส่วนทางธุรกิจ (รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราได้ทำข้อตกลงเพื่อให้บริการแก่ท่าน (“บริษัทในเครือของหุ้นส่วนทางธุรกิจ”) และเราไม่รับรองและไม่รับประกันในบริการที่พวกเขาจัดเตรียมให้แก่ท่านเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์นี้ บริการ หรือการสั่งซื้อสินค้า

 

14) ขอบเขตความรับผิด

. ขอบเขตความรับผิดสูงสุดไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ตลอดจนสงวนและจำกัดเพียงแค่นโยบายการคืนสินค้าในข้อ 7 นโยบายการเปลี่ยนสินค้าในข้อ 8 และการรับประกันทั่วโลกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 เราขอปฏิเสธการรับรองหรือรับประกันทั้งหมดในส่วนของสินค้าและบริการของเรา ไม่ว่าจะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

 

. เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลที่สามในเรื่องของสัญญา การละเมิด หรือการเรียกร้องความเสียหายใดๆ ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านหรือการทำงานของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแทรกแซง การเข้ามาของโปรแกรมที่เป็นภัย (malware) การจารกรรมข้อมูล (hack) ความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ) หรือข้อกำหนดในเรื่องสินค้าหรือบริการโดยไม่คำนึงถึงต้นเหตุ และเราไม่ต้องรับผิดต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้นๆ

 

. เราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามในเรื่องของสัญญา การละเมิด หรือการเรียกร้องความเสียหายใดๆ ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่านโดยหุ้นส่วนทางธุรกิจ และ/หรือบริษัทในเครือของหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ การบริการ หรือสินค้าโดยไม่คำนึงถึงต้นเหตุ และเราไม่ยอมรับการเรียกร้องค่าเสียหาย ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้นๆ

 

. แม้ว่าจะมีข้อกำหนดอื่นๆ ที่แตกต่างจากเงื่อนไขในการใช้งานนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของเราต่อท่าน หรือต่อบุคคลที่สามในเรื่องสัญญา การละเมิด หรือการเรียกร้องความเสียหายใดๆ ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้  การบริการ และการขายสินค้าให้ท่าน จะต้องไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายไปตามคำสั่งซื้อสินค้า แต่เราไม่ต้องรับผิดต่อท่านในกรณีของการเสียกำไร ข้อตกลงทางธุรกิจ การค้าขาย หรือความเสียหายหรือสูญเสียในลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกรณีเฉพาะ กรณีทั่วไป โดยทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำนั้น

 

15) การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหาย โต้แย้ง และป้องกันเรา เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้ผลิตสินค้าของเรา ให้ปลอดจากข้อเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียและความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น โดยทางอ้อม กรณีเฉพาะ โดยบังเอิญ และ/หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำนั้น และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวกับการผิดเงื่อนไขในการใช้งานข้อหนึ่งข้อใดของท่าน หรือความรับผิดอื่นๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการใช้บริการของท่าน หรือกรณีที่บุคคลอื่นเข้าใช้เว็บไซต์นี้โดยการใช้บัญชีซื้อขายของท่าน และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

16) การรับรองและหน้าที่ของลูกค้า

ท่านรับรองและรับประกันต่อเราว่า (1) ท่านมีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการตกลงตามเงื่อนไขในการใช้งานนี้ (2) ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านต้องให้เราในขณะลงทะเบียนเป็นลูกค้าเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ทุกประการ (3) ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อข้อมูลส่วนตัวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ contact@citychain.co.th (4) ท่านจะปฏิบัติตามสัญญา กฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ (5) ท่านจะไม่นำมัลแวร์เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ และ (6) ท่านจะไม่นำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่เหมาะสม อนาจาร หรือเหยียดหยามไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เข้ามาในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลใด หรือใช้ชื่อปลอม หรือชื่อที่่ท่านไม่มีสิทธิใช้ ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบเมื่อเกิดกรณีอันชัดแจ้งหรือเป็นที่สงสัยว่ามีการใช้ชื่อผู้เข้าใช้งานและรหัสผ่านอย่างไม่ถูกต้อง ท่านตกลงว่าเราอาจปฏิเสธการเข้าถึงบริการได้ หากเราทราบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าชื่อผู้เข้าใช้งานและรหัสผ่านของท่านถูกใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

 

17) สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย)

. เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อท่านในการละเมิด ข้อขัดข้อง หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ให้บริการของเราที่เกิดจากเหตุการณ์ใดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) การประท้วง การปิดงาน หรือธุรกรรมทางอุตสาหกรรมอื่น  

(2) ความไม่สงบภายในประเทศ การจลาจล การบุกรุก การจู่โจมโดยผู้ก่อการร้าย หรือการขู่ว่าจะมีการก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือการขู่ว่าจะมีหรือเตรียมการเพื่อทำสงคราม 

(3) ไฟไหม้ ระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด การแพร่ระบาดของโรคหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ 

(4) เมื่อไม่สามารถใช้งานรถไฟ ระบบขนส่ง อากาศยาน การขนส่งทางรถยนต์ หรือการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งส่วนบุคคลได้

(5) เมื่อไม่สามารถใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือส่วนบุคคลได้

(6) พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา บทกฎหมาย ข้อบังคับหรือข้อห้ามของรัฐบาลใดๆ การประท้วง ความล้มเหลวหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการขนส่ง การจัดส่งไปรษณีย์หรือการขนส่งรูปแบบอื่น

(7) ความล้มเหลวของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นใด ความล้มเหลวของผู้ให้บริการที่อยู่เว็บไซต์ของเรา การโจมตีโดยแฮ็กเกอร์ การโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดการให้บริการ การใช้ไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายอื่นใดเข้าโจมตี หรือการติดเชื้อไวรัส หรือการที่ระบบจ่ายพลังงานล้มเหลวหรือความล้มเหลวของเครือข่ายหรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของท่าน

 

. ในสถานการณ์ที่เหตุสุดวิสัยนั้นเกิดขึ้นยาวนานกว่า 1 สัปดาห์ ท่านหรือเราสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบใด นอกจากการคืนเงินค่าสินค้าที่ท่านได้ชำระแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า

 

. หากเราได้ทำสัญญาจัดหาสินค้าชนิดเดียวกันหรือที่มีลักษณะคล้ายกันให้แก่ลูกค้ามากกว่า 1 ท่านและไม่สามารถจัดหาสินค้าให้แก่ท่านได้ครบถ้วนตามหน้าที่ของเราเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย เราอาจตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกดำเนินการส่งสินค้าและเลือกจำนวนสินค้าที่จะจัดส่ง

 

. เราขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกวิธีดำเนินการเพื่อให้สามารถกระทำตามหน้าที่ของเราได้อย่างครบถ้วนตามคำสั่งซื้อแต่ละรายการ แม้ว่าจะมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น

 

18) การยกเลิก

เราอาจยกเลิกการลงทะเบียน หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของท่านโดยให้มีผลในทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขในการใช้งานนี้ ทั้งนี้ สิทธิใดที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการยกเลิก ให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไปภายหลังการยกเลิก

 

19) กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเราบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักการการขัดกันแห่งกฎหมาย

 

20) เขตอำนาจศาล

ข้อพิพาทใดเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ การบริการหรือสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ข้อพิพาทนั้นตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจแห่งศาลไทย ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

 

21) ภาษา

ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้งานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีเนื้อหาขัดแย้งกัน ให้ยึดถือเงื่อนไขในการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

2. กระบวนการสั่งซื้อ

  1. เลือกสินค้าและตรวจสอบรายละเอียดสินค้า

เลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อโดยกดปุ่มเพิ่มลงรถเข็น

หลังจากเพิ่มรายการสินค้าลงในรถเข็นแล้ว ท่านสามารถกดที่ปุ่มดูรายการในรถเข็นซึ่งจะนำท่านไปยังหน้ารถเข็นเพื่อตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและเลือกสีของสินค้า นอกจากนี้ อาจมีการแนะนำสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าที่ท่านเลือกด้วย

 

2) เลือกสินค้าลงรถเข็น

สินค้าที่ท่านต้องการซื้อ จำนวนสินค้า ค่าธรรมเนียมการจัดส่งและจำนวนเงินที่ต้องชำระ ฯลฯ จะปรากฏในหน้ารถเข็นของท่าน ท่านสามารถปรับเปลี่ยนรายการสินค้าหรือจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อได้ในหน้านี้

 

3) การลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่มีให้แก่สมาชิกเท่านั้นได้ เช่น ส่วนลดในโอกาสต่าง และท่านสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อในเว็บไซต์นี้ได้ หากท่านต้องการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการสั่งซื้อได้แม้ว่าจะไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์

 

4) รายละเอียดการสั่งซื้อ

ข้อมูลสินค้าที่ท่านเลือก จำนวน ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง จำนวนเงินที่ต้องชำระและข้อความที่ต้องการให้สลัก (หากมี) จะปรากฏรายละเอียดในหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ

 

5) กรอกข้อมูลการเรียกชำระเงินและข้อมูลในการจัดส่งสินค้าและดำเนินการชำระเงิน

ภายหลังจากท่านตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว โปรดกรอกข้อมูลในการจัดส่งและการเรียกชำระเงิน เมื่อท่านกรอกข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยกดที่ปุ่มการชำระเงินกับทูซีทูพีท่านจะถูกนำไปยังหน้าเว็บไซต์ของทูซีทูพีเพื่อดำเนินการตามกระบวนการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

 

6) ใบกำกับภาษี

ภายหลังจากท่านได้ดำเนินการตามกระบวนการชำระเงินจนเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะย้อนกลับมายังหน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อยืนยันข้อมูลในใบกำกับภาษีสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ จำนวนเงินที่ต้องชำระและช่องทางการชำระเงินได้ และท่านจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อจากเราผ่านทางอีเมล์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อบริการจัดส่งเพิ่มเติม

 

เมื่อท่านชำระเงินจนเสร็จสิ้นแล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

 

7) การยืนยันคำสั่งซื้อ

เมื่อคำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ระบุรายละเอียดคำสั่งซื้อของท่านและเมื่อสินค้าเข้าสู่กระบวนการจัดส่ง ท่านจะได้รับรายละเอียดในการเข้าถึงช่องทางการติดตามการจัดส่งสินค้า  (เคอรี่ เอ็กซ์เพรส) ท่านอาจติดตามกระบวนการจัดส่งสินค้าของท่านได้โดยผ่านช่องทางการติดตามการจัดส่งสินค้าดังกล่าว

 

8) การยกเลิกคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อของท่านไม่สามารถยกเลิกได้เมื่อกระบวนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านอาจขอคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าได้โดยดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อ 7 นโยบายการคืนสินค้า หรือข้อ 8 นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 

3. นโยบายไม่ส่งออกสินค้า

เราไม่มีนโยบายจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์นี้ให้แก่ลูกค้าที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทย

 

4. การประกันภัย

การประกันภัยครอบคลุมถึงราคาสุทธิต่อหน่วยของสินค้าแต่ละประเภทและท่านจะได้รับเงินคืนหากสินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง ทั้งนี้ การประกันภัยไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่การจัดส่งหรือขนส่งสินค้าล่าช้า

 

5. บริการจัดส่ง

1. ระยะเวลาในการจัดส่ง

 

หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งคือเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/en/our-services/terms.php

คำสั่งซื้อทั้งหมดที่เราได้รับไว้แล้วจะถูกดำเนินการภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่รับคำสั่งซื้อ ภายหลังได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3-4 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง โปรดเข้าใจว่าระยะเวลาในการจัดส่งดังข้างต้นไม่ใช่การรับประกันระยะเวลาจริงที่ใช้ในการจัดส่ง

 

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย ชำรุด หรือสูญหาย หรือการจัดส่งล่าช้า จัดส่งผิด หรือไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากไม่มีผู้รับ หรือไม่สามารถติดตามการจัดส่งสินค้าจากผู้จัดส่งได้ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่ง

 

2. ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง

คำสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง โดยค่าธรรมเนียมในการจัดส่งทั้งหมดจะปรากฏบนเว็บไซต์และปรากฏในการยืนยันคำสั่งซื้อ เมื่อเราได้ยืนยันคำสั่งซื้อของท่านแล้ว ทั้งนี้ เราไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทย

 

3. ขอบเขตการจัดส่งสินค้า

เราจัดส่งสินค้าของเราไปยังสถานที่ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การจัดส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักรไทยยังไม่สามารถกระทำได้

 

เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับที่มีที่อยู่ปลายทางเป็นตู้ไปรษณีย์ หรือสถานที่ที่มีข้อจำกัดในการให้บริการขนส่งตามที่ผู้ให้บริการขนส่งระบุได้

 

4. เอกสารใบกำกับภาษี

เอกสารใบกำกับภาษีจะถูกแนบไปกับสินค้าที่นำส่งถึงท่าน โปรดเก็บต้นฉบับใบกำกับภาษีเอาไว้เพื่อใช้ในการขอคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้า หากท่านไม่ต้องการต้นฉบับใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งความประสงค์ในหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษี โปรดติดต่อมายังฝ่ายบริการลูกค้า (อีเมล์ contact@citychain.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ (66) 02 984 0888 ภายใน 7 วัน (นับแต่วันที่ได้รับและมีการลงนามรับสินค้า)) และท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน ภายหลังจากที่เราได้รับข้อมูลการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าของท่านแล้ว เราจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้แก่ท่านอีกครั้งทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน

6. ช่องทางการชำระเงินและความปลอดภัย

หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราที่เป็นผู้ดูแลกระบวนการชำระเงินคือทูซีทูพีทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านคำสงวนสิทธิ ของทูซีทูพีได้ที่https://2c2p.com/disclaimer และนโยบายในการยกเลิกการชำระเงินได้ที่ https://www.2c2p.com/qwik/terms_and_conditions.html รวมถึงนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://2c2p.com/privacy

 

เว็บไซต์ https://www.citychain.co.th ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบเพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านทำการสั่งซื้อกับเรา เราได้จัดให้มีเซอร์ฟเวอร์ (server) ที่มีความปลอดภัย โดยซอฟต์แวร์เซอร์ฟเวอร์ ที่มีความปลอดภัย (secure server software) และระบบคัดกรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัย (Secure Sockets Layer (SSL)) เป็นผู้แปลงข้อมูลที่ท่านให้กับเราเป็นรหัสก่อนจะนำส่งให้กับเรา

 

7. นโยบายการคืนสินค้า

1) เงื่อนไขการคืนสินค้า

. ภายใต้เงื่อนไขการคืนสินค้าของเรา ท่านอาจติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอคืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย และทางเราจะไม่รับคืนสินค้าที่ได้มีการตรวจรับไว้เกินกว่า 14 วัน

 

การขอคืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์

-   กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ contact@citychain.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ (66) 02 984 0888 โดยให้แจ้งเลขใบกำกับภาษีของท่านผ่านทางอีเมล์ เพื่อรับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า (RA code) ก่อนทำการส่งคืนสินค้า

-   เมื่อทำการส่งคืนสินค้าที่มีข้อพกพร่อง กรุณาระบุข้อบกพร่องดังกล่าวให้ชัดเจน

-   ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งรหัสยืนยันการขอคืนสินค้าและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืน ภายใน 3 วันทำการ

-   เมื่อได้รับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า ให้ท่านส่งสินค้าพร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษี และสำเนาอีเมล์ตอบกลับจากเรา (ที่มีการแจ้งรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า) (“เอกสารสำหรับขอคืนสินค้า”) ทางไปรษณีย์ให้กับเรา ภายใน 7 วันทำการ

-   เราจะไม่ยอมรับการคืนสินค้าที่ไม่มีเอกสารสำหรับขอคืนสินค้าประกอบ (สำหรับของขวัญที่สั่งซื้อโดยไม่มีการออกใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทาง contact@citychain.co.th)

 

การขอคืนสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย

-   กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ contact@citychain.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ (66) 02 984 0888 โดยให้แจ้งเลขใบกำกับภาษีของท่านผ่านทางอีเมล์ เพื่อรับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า (RA code) ก่อนทำการส่งคืนสินค้า

-   เมื่อทำการส่งคืนสินค้าที่มีข้อบกพร่อง กรุณาระบุข้อบกพร่องดังกล่าวให้ชัดเจน

-   ท่านสามารถดูรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ที่ที่ตั้งร้านค้า

-   ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งรหัสยืนยันการขอคืนสินค้าและที่อยู่ของตัวแทนจำหน่ายสินค้า ภายใน 3 วันทำการ

-   เมื่อได้รับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า ท่านต้องส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารสำหรับขอคืนสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา ภายใน 7 วันทำการ

-   เราจะไม่ยอมรับการคืนสินค้าที่ไม่มีเอกสารสำหรับขอคืนสินค้าประกอบ (สำหรับของขวัญที่สั่งซื้อโดยไม่มีการออกใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทาง contact@citychain.co.th)

 

. เรายอมรับการขอคืนสินค้าที่ซื้อจาก https://www.citychain.co.th เท่านั้น เราไม่ยอมรับสินค้าที่ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้

 

. สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิม เช่น มีลักษณะเหมือน ขณะสั่งซื้อ พร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม บัตรรับประกันสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้ คู่มือการใช้สินค้า ของแถม และของสมนาคุณ ถ้ามี เราไม่สามารถคืนเงินให้สินค้าที่ชำรุด ถูกปรับเปลี่ยนขนาด หรือมีการสลักข้อความลงไปได้ ในกรณีที่ไม่มีการส่งคืนของแถม และของสมนาคุณท เราจะทำการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

. เราจะพิจารณาว่าสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ (เช่น มีลักษณะเหมือน ขณะสั่งซื้อ พร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม บัตรรับประกันสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้ คู่มือการใช้สินค้า ของแถม และของสมนาคุณ ถ้ามี) หลังจากได้รับสินค้าของท่านแล้ว ภายใน 7 วันทำการเราจะส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบว่าคำขอคืนเงินของท่านได้รับการอนุมัติหรือไม่ การตัดสินใจของเราให้ถือเป็นที่สุด

. เราจะพิจารณาว่าสินค้าที่ส่งคืนมีข้อบกพร่องหรือไม่ และการตัดสินใจของเราให้ถือเป็นที่สุด

 

. ตัวแทนจำหน่ายสินค้านอกประเทศไทย จะไม่รับคืนสินค้าสำหรับการสั่งซื้อจาก https://www.citychain.co.th

 

. หากการขอคืนสินค้าของท่านได้รับอนุมัติ เราจะคืนเงินให้ในราคาสุทธิต่อหน่วยของสินค้าที่ส่งคืนแต่ละรายการ โดยจ่ายเงินเข้าบัญชีเดิมที่ใช้ทำการสั่งซื้อให้กับผู้ทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

-  การชำระผ่านธุรกรรมการเงินทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking): จ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของท่านภายใน 7 วันทำการ หลังจากคำขอคืนเงินได้รับอนุมัติ 

-  การชำระผ่านบัตรเครดิต (บัตรเครดิตที่ใช้ได้เฉพาะภายในประเทศ): จ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของท่านภายใน 2-4 สัปดาห์ หลังจากคำขอคืนเงินได้รับอนุมัติ 

-  การชำระผ่านบัตรเครดิต (บัตรเครดิตที่ใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ): จ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของท่านภายใน 4-8 สัปดาห์ หลังจากคำขอคืนเงินได้รับอนุมัติ 

 

. ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ ไม่สามารถขอคืนได้:

-  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการสั่งซื้อสินค้า

ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บโดยทูซีทูพี และ/หรือ ผู้ออกบัตรเครดิต ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้า ไม่สามารถขอคืนได้

-  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการส่งสินค้าคืนให้เรา

ค่าจัดส่งสินค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บโดยทูซีทูพีและ/หรือ ผู้ออกบัตรเครดิต ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถขอคืนได้เช่นกัน

 

. เราขอสงวนสิทธิในการระงับข้อพิพาทต่างๆ โดยการส่งสินค้าคืน การขอคืนเงิน หรือการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 

2) ขั้นตอนการคืนสินค้าทางไปรษณีย์

. กรุณาอ่านเงื่อนไขการคืนสินค้าอย่างละเอียดก่อนส่งคืนสินค้า

. ห่อบรรจุภัณฑ์ให้แน่นหนาและส่งสินค้าคืนพร้อมเอกสารสำหรับขอคืนสินค้า

. เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ให้ส่งสินค้าที่จะคืนผ่านผู้รับขนที่สามารถติดตามได้ หรือผู้ให้บริการส่งสินค้าที่สามารถชำระเงินล่วงหน้าได้ โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนทั้งหมด การส่งแบบเก็บค่าใช้จ่ายปลายทางจะถูกปฏิเสธ

. กรุณาทำประกันสินค้าของท่านด้วยวงเงินเท่ากับราคาสุทธิต่อหน่วย เราไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ของสินค้าที่ส่งคืนที่ไม่มีการทำประกันภัย

. ส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่เราให้ไว้เมื่อแจ้งรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า อย่าส่งสินค้าไปยังที่อยู่ใดๆ ที่ปรากฎในเอกสารอื่นของเรา หรือที่ปรากฎในเว็บไซต์ ไม่เช่นนั้นเราอาจไม่สามารถติดตามการส่งสินค้าคืนได้ และเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง

. เมื่อเราได้รับสินค้าที่ส่งคืน จะดำเนินการประเมินและตรวจสอบ ก่อนอนุมัติหรือหรือไม่อนุมัติการส่งคืนดังกล่าว หลังจากได้รับสินค้าของคุณแล้ว ภายใน 7 วันทำการ เราจะส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบว่าคำขอคืนเงินของท่านได้รับอนุมัติหรือไม่

 

3) ขั้นตอนการคืนสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย

. กรุณาอ่านเงื่อนไขการคืนสินค้าโดยละเอียด ก่อนส่งคืนสินค้า

. หลังจากได้รับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า กรุณาไปพบตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา พร้อมด้วยสินค้าและเอกสารสำหรับขอคืนสินค้า ตัวแทนจำหน่ายสินค้าจะตรวจสอบสินค้า และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่งคืนสินค้า เพื่อระบุสภาพของสินค้าและยืนยันว่าเราได้รับสินค้าคืนแล้ว ท่านต้องลงชื่อในแบบฟอร์มส่งคืนสินค้า เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มส่งคืนสินค้า

. เมื่อเราได้รับสินค้าที่ส่งคืน เราจะดำเนินการประเมินและตรวจสอบ ก่อนอนุมัติหรือหรือไม่อนุมัติการส่งคืนดังกล่าว หลังจากได้รับสินค้าของท่านภายใน 7 วันทำการ โดยเราจะส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบว่าคำขอคืนเงินของท่านได้รับอนุมัติหรือไม่

 

8. นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

1) เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

. ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าของเรา ท่านอาจติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน ผ่านทางไปรษณีย์หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย และทางเราจะไม่รับคำขอใดๆ หลังจากผ่านไปแล้ว 14 วัน

 

การขอเปลี่ยนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์

-   กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ contact@citychain.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ (66) 02 984 0888 โดยให้แจ้งเลขใบกำกับภาษีของคุณผ่านทางอีเมล์ เพื่อรับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า (RA code) ก่อนทำการส่งคืนสินค้า

-   ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งรหัสยืนยันการขอคืนสินค้าและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืน ภายใน 3 วันทำการ

-   เมื่อได้รับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า ให้ท่านส่งสินค้าพร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษีและสำเนาอีเมล์ตอบกลับจากทางเรา (ที่มีการแจ้งรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า) (“เอกสารสำหรับขอเปลี่ยนสินค้า”) ทางไปรษณีย์ให้กับเราภายใน 7 วันทำการ

-   เราจะไม่ยอมรับการคืนสินค้าที่ไม่มีเอกสารสำหรับขอเปลี่ยนสินค้าประกอบ(สำหรับของขวัญที่สั่งซื้อโดยไม่มีการออกใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่าน contact@citychain.co.th)

-   หากคำขอเปลี่ยนสินค้าของท่านได้รับอนุมัติ ท่านต้องทำคำสั่งซื้อสินค้าใหม่ในเว็บไซต์ของเรา

-   ในขั้นตอนนี้ เราจะนำขั้นตอนการคืนสินค้ามาใช้บังคับ โดยเราจะคืนเงินให้ในจำนวนเท่ากับราคาสุทธิต่อหน่วยของสินค้าที่ส่งคืนแต่ละรายการ ท่านต้องทำคำสั่งซื้อสินค้าใหม่ในเว็บไซต์ของเรา (โปรดเน้นย้ำว่า ท่านจะสั่งซื้อสินค้าใหม่ได้ หลังจากมีการยืนยันจากเราว่าได้รับสินค้าที่คุณส่งคืนแล้วเท่านั้น) การจัดส่งสินค้าในประเทศไทยนั้นไม่มีค่าธรรมเนียม โปรดดูเพิ่มเติมในข้อ 2 กระบวนการสั่งซื้อ และข้อ 4 การประกันภัย สำหรับคำสั่งซื้อใหม่และนำเงื่อนไขการคืนสินค้าในส่วนของนโยบายการคืนสินค้ามาใช้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการคืนสินค้าด้วย

-   เราจะพิจารณาว่าสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ (เช่น มีลักษณะเหมือน ขณะสั่งซื้อ พร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม บัตรรับประกันสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้ คู่มือการใช้สินค้า และของสมนาคุณ) การตัดสินใจของเราให้ถือเป็นที่สุด

 

การขอเปลี่ยนสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย

-   กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ contact@citychain.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ (66) 02 984 0888 โดยให้แจ้งเลขใบกำกับภาษีของท่าน ชื่อตัวแทนที่ต้องการส่งสินค้าคืน และสินค้าที่เลือกจะเปลี่ยน (หากต้องการ) ผ่านทางอีเมล เพื่อขอรับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า (RA code) ก่อนทำการส่งคืนสินค้า ท่านสามารถดูรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ที่เมนูที่ตั้งร้านค้าในเว็บไซต์นี้ ทางเราจะตรวจสอบความพร้อมของสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน

(1)   หากสินค้าที่ท่านเลือกจะเปลี่ยนพร้อมให้บริการ เราจะส่งรหัสยืนยันการขอคืนสินค้าและที่อยู่ของตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้ท่านทางอีเมล์ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับอีเมล์ของท่าน

(2)   หากสินค้าที่ท่านเลือกจะเปลี่ยนไม่มีในคลังสินค้า เราจะเสนอสินค้าอื่นให้ท่านเปลี่ยนผ่านทางอีเมล์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับอีเมล์ของท่าน กรุณาเลือกสินค้าอื่นที่จะเปลี่ยนโดยการตอบกลับอีเมล์หาเราภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับข้อเสนอ เมื่อได้รับการยืนยันถึงสินค้าใหม่ที่เลือกจะเปลี่ยนจากท่าน เราจะส่งรหัสยืนยันการขอคืนสินค้าและที่อยู่ของตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับท่านภายใน 3 วันทำการ หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกสินค้าที่เสนอให้ กรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับข้อเสนอ เพื่อเราจะได้ดำเนินการคืนเงินให้ท่าน

-   เมื่อได้รับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า ให้ท่านส่งสินค้าพร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษี และเอกสารสำหรับขอเปลี่ยนสินค้าให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเราภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า

-   เราจะไม่ยอมรับการคืนสินค้าที่ไม่มีเอกสารสำหรับขอเปลี่ยนสินค้าประกอบ(สำหรับของขวัญที่สั่งซื้อโดยไม่มีการออกใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่าน contact@citychain.co.th)

-   ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเราจะพิจารณาว่า สินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ (เช่น มีลักษณะเหมือนในขณะสั่งซื้อ พร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม บัตรรับประกันสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้ คู่มือการใช้สินค้า และของสมนาคุณ) และการตัดสินใจของเราให้ถือเป็นที่สุด

-   หากท่านและตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องสภาพของสินค้าได้ ตัวแทนของเราจะบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่งคืนสินค้าและยืนยันว่าเราได้รับสินค้าคืนแล้ว ท่านต้องลงชื่อในแบบฟอร์มส่งคืนสินค้า เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มส่งคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งมาที่เราเพื่อตรวจสอบ ซึ่งจะใช้เวลา 3-5 วันทำการ การตัดสินใจของเราให้ถือเป็นที่สุด

-   หากราคาสุทธิต่อหน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนให้ต่ำกว่าราคาสุทธิต่อหน่วยของสินค้าที่ส่งคืน เราจะไม่คืนส่วนต่างดังกล่าวให้ หากราคาสุทธิต่อหน่วยของสินค้าที่เปลี่ยนให้สูงกว่าราคาสุทธิต่อหน่วยของสินค้าที่ส่งคืน ท่านต้องชำระส่วนต่างดังกล่าว

. สำหรับการเปลี่ยนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์และตัวแทนจำหน่ายสินค้า สินค้าจะต้องถูกส่งคืนในสภาพและในบรรจุภัณฑ์เดิม (รวมถึงป้ายสินค้า บัตรรับประกันสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้ ชิ้นส่วนสำรอง ของแถม และของสมนาคุณ ถ้ามี) โดยปราศจากร่องรอยความเสียหาย การดัดแปลง หรือการเสื่อมสภาพ ในกรณีที่ไม่มีการส่งคืนของแถม และ/หรือ ของสมนาคุณ เราจะทำการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราไม่สามารถเปลี่ยนนาฬิกาข้อมือที่ใช้งานแล้ว ถูกปรับเปลี่ยนขนาด หรือมีการสลักข้อความลงไปให้ท่านได้

 

. การเปลี่ยนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์และตัวแทนจำหน่ายสินค้า สามารถเปลี่ยนได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้น

 

2) ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าทางไปรษณีย์

. กรุณาอ่านเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าโดยละเอียด ก่อนเปลี่ยนสินค้า

. เมื่อได้รับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้าและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืนทางอีเมล์ ห่อบรรจุภัณฑ์ให้แน่นหนาและส่งสินค้าคืนพร้อมเอกสารสำหรับขอเปลี่ยนสินค้า

. เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ให้ส่งสินค้าที่จะคืนผ่านผู้รับขนที่สามารถติดตามได้หรือผู้ให้บริการส่งสินค้าที่สามารถชำระเงินล่วงหน้าได้โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนทั้งหมด การจัดส่งแบบเก็บค่าใช้จ่ายปลายทางจะถูกปฏิเสธ

. กรุณาทำประกันสินค้าของท่านด้วยวงเงินเท่ากับราคาสุทธิต่อหน่วย เราไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ของสินค้าที่ส่งคืนที่ไม่มีการทำประกันภัย

. ส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่เราให้ไว้เมื่อแจ้งรหัสยืนยันการขอคืนสินค้า อย่าส่งสินค้าไปยังที่อยู๋ใดๆ ที่ปรากฎในเอกสารอื่นของเรา หรือที่ปรากฎในเว็บไซต์ ไม่เช่นนั้นเราอาจไม่สามารถติดตามการส่งสินค้าคืนได้ และเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง

. เมื่อเราได้รับสินค้าที่ส่งคืน จะดำเนินการประเมินและตรวจสอบ ก่อนอนุมัติหรือหรือไม่อนุมัติการส่งคืนดังกล่าว หลังจากได้รับสินค้าของท่านแล้ว ภายใน 7 วันทำการ เราจะส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบว่าคำขอเปลี่ยนสินค้าของท่านได้รับอนุมัติหรือไม่

. คุณต้องรับผิดชอบค่าภาษีอากรทั้งหมด และค่าขนส่งสำหรับสินค้าที่มีคำสั่งซื้อใหม่

 

3) ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย

. กรุณาอ่านเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าอย่างละเอียด ก่อนเปลี่ยนสินค้า

. หลังจากได้รับรหัสยืนยันการขอคืนสินค้าที่อยู่ของตัวแทนจำหน่ายสินค้า และความพร้อมในการให้บริการของสินค้าที่เลือกให้ส่งสินค้า (โดยอยู่ในสภาพเดิม โปรดดูเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการคืนสินค้า) พร้อมเอกสารสำหรับขอเปลี่ยนสินค้า(สำหรับของขวัญที่สั่งซื้อโดยไม่มีการออกใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทาง contact@citychain.co.th)

. ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเราจะทำการตรวจสอบสินค้า เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าอยู่ในสภาพเดิม และปราศจากร่องรอยความเสียหาย การดัดแปลง หรือการเสื่อมสภาพ เราจะจัดเตรียมเปลี่ยนสินค้าตามที่ท่านได้เลือก หากปรากฏว่าสินค้าไม่เป็นไปตามที่เงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น การขอเปลี่ยนสินค้าของท่านจะถูกปฎิเสธ

 

9. การรับประกันสินค้า

สินค้าที่เราจำหน่ายเป็นของแท้ โดยมีระยะเวลารับประกันทั่วโลก 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ

 

การรับประกันดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง กำไล คริสตัล แบตเตอรี่ กรอบหน้าปัด หรือความเสียหายจากความชื้น (หากสินค้ากันน้ำไม่ได้) หรือไม่สามารถเรียกร้องได้ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่ามีการใช้ผิดวิธี หรือใช้ในทางที่ผิด รวมถึงความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการให้บริการของตัวแทนจำหน่ายสินค้า สินค้าที่เสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพไม่ถือว่าเป็นการเสียหายจากขั้นการผลิต

 

ระหว่างช่วงการรับประกันสินค้า ท่านอาจส่งสินค้าคืนผ่านไปรษณีย์ชำระค่าบริการล่วงหน้า หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา ท่านสามารถดูรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ที่ "ที่ตั้งร้านค้า" หากไม่สามารถหาศูนย์บริการที่อยู่ใกล้เคียงได้ ท่านอาจส่งคืนสินค้าเพื่อรับบริการหลังการขาย โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทางอีเมล์ contact@citychain.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ (66) 02 984 0888 (โดยต้องส่งสินค้าคืนผ่านทางไปรษณีย์ชำระค่าบริการล่วงหน้า) โปรดส่งสินค้ามาพร้อมกับบัตรรับประกันที่ยังไม่หมดอายุ

 

ในกรณีความเสียหายเกิดจากขั้นตอนการผลิต ซึ่งครอบคลุมอยู่ในการประกันสินค้า เราอาจทำการคืนเงิน เปลี่ยนสินค้า หรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ในส่วนของการเปลี่ยนสินค้า จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าในคลังสินค้า

 

10. บริการอื่นๆ

1) การห่อของขวัญ

หากคุณต้องการให้เราห่อของขวัญ กรุณาระบุมาใน "หมายเหตุการสั่งซื้อ" ในหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อเพื่อตอบสนองความประสงค์ในการให้ของขวัญของท่าน เราจะจัดส่งสินค้าที่ท่านซื้อในกล่องของขวัญหรือในถุง รวมถึงเขียนข้อความของคุณลงบนการ์ดของขวัญโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย